İhracatta mal bedeli süreleri ve terkin

Mal bedelini yurda getirme süresi kambiyo mevzuatına göre, GB’deki yükleme bitiş tarihini takiben:

  • Arnavutluk, Bulgaristan, İran, Romanya, Polonya, BDt ülkelerinde: 365 gün,
  • Yugoslavya (Sırbistan, Karadağ), Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Bosna Hersek’te : 270 gün,
  • Diğer ülkelerde: 180 gün,
  • Konsinye ihracatta: kesin satış faturası tarihinden itibaren 180 gün,
  • Yurt dışı fuar ve sergilerde,
  • Fuar ve sergi bitiminden itibaren 180 gündür.

Mal bedelinin % 70’ i , GB yükleme bitiş tarihini takiben 90 gün içinde yurda getirildiğinde, bakiye %30 satıcının serbest kullanımına bırakılır. 90 gün aşıldığı takdirde mal bedelinin %100’ünün yurda getirilerek döviz alım bordrosu tanzim edilmesi zorunludur. Yukarıda verilen süreler aşıldığında, alış cari kurdan yapılsa da; süre bitimindeki kur ile cari kur arasındaki fark ihracatçıdan tahsil edilerek TCMB aracılığı ile DFİF’na aktarılır.

DFİF’dan sağlanan prim ödemesi için mal bedelinin asgari %70’inin 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.Bakiye bedel, yukarıda bahsedilen sürelerde getirilebilir. Ancak DFİF talebinin en geç ihracatı takiben 1 yıl içinde ilgili ihracatçı birliklerine yapılması gereklidir.


Terkin

Her bir ihracat partisindeki;

a) Haklı ve mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın, 50.000 ABD Doları ve eşitine kadar noksanlıklarda aracı banka ve özel finans kurumlarınca,

b) Mücbir sebep halleri gözönünde bulundurulmak suretiyle 100.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlıklarda Kambiyo Müdürlüklerince,

c) İlgili ihracatçının bir önceki takvim yılında veya cari yılda getirdiği döviz tutarının yüzde birine kadar noksanlıklarda mücbir sebeplerin varlığı aranmaksızın Kambiyo Müdürlüklerince, ihracat hesapları kapatılır.
Bunun dışında kalan ihracat taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin terkin talepleri,mücbir sebepler ile haklı durumlar gözönünde bulundurulmak suretiyle Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır.