İhracatta kullanılan belgeler

Gümrük Faturası
İhracatçı firma tarafından tanzim edilerek 5 nüshası gümrüğe verilir.

Gümrük Beyannamesi
İhracatçı firma veya vekil tayin edilen gümrük müşaviri tarafından hazırlanır. Bağlı olunan ihracatçı birliklerinden onay alır ve nüshaları ilgililere dağıtılır. Gümrük beyannamesinin tescil edilmesi; sadece tarih ve no. alınması, açılması, malın gümrük sahasında olup yüklemeye başlanması, kapanması ise yüklemenin bitişinin ilgili gümrük memurları tarafından onaylanması anlamına gelir.

Ordino (deniz)/Manifesto (diğer)
Nakliyeci tarafından satıcının verdiği yükleme talimatına göre hazırlanan ve yukarıda belirtilen diğer evraklarla birlikte işlem gören, nakliyecinin malı teslim alacağını gösterir belgedir.

Phytosanitary Certificate (Zirai Karantina Belgesi)
Bitkisel kökenli mallarda, zirai karantina müdürlüğü tarafından satıcının dilekçesine istinaden verilir. Hem ihracat hem de ithalat gümrüğünde kullanılan önemli bir belgedir.

Borsa Beyannamesi
Borsaya tabi ürünlerde kullanılır. Bazı ürünlerin borsada alım satımı zorunlu olduğundan ayrıca alım-satım beyannamesi de üretici tarafından hazırlanarak üretici faturası ile birlikte ihracatçı firma ve borsadan onaylatılır.

Veterinary Certificate (Veteriner Raporu)
Hayvansal kökenli mallarda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İl Kontrol Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe yazılır ve numune ibraz edilir. Belge hem ihracat hem de ithalat gümrüğünde kullanılır

ATR-1/EUR 1 (Movement Certificate – Dolaşım Belgesi)
ATR-1 EEC ülkeleri için, EUR 1 ise EFTA ülkeleri için gümrük indirimi sağlayan serbest dolaşım belgesidir. İhracatçı tarafından tanzim edilir. Ticaret odası ve gümrük tarafından onaylanır. Ürünlerde gümrük indirimi sağlar. Her iki gümrükte de kullanılır.

Kontrol Belgesi
DTS’ye(Dış Ticarette Standardizasyon) tabi ürünlerin ihracatında kullanılır. İhracatçı firma İhracat Kontrol Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak parti no.’su talep eder. Alınan parti no.su tüm ambalajlara eklenir. Daha sonra, kontrol dairesinin tayin ettiği ekspertiz tarafından kontrol ve analizi yapılmasının ardından malın DTS’ye uygunluğunu gösterir belge ihracatçıya gümrüğe ibraz edilmek üzere verilir.

Fatura (Invoice)
İngilizce olarak ihraç bedelini ödeyen firma adına tanzim edilir .

Konşimento (Bills of Lading)
Satıcının verdiği talimata istinaden nakliyeci firma tarafından tanzim edilen malın yüklendiğini gösterir önemli bir belgedir. Alıcı adına tanzim edildiği takdirde, alıcı firma mal bedelini ödemeksizin malı gümrükten çekebilir, muhabir banka adına tanzim edildiğinde ise alıcı ancak bedelini bankasına ödediği takdirde B/L’e sahip olur ve malını gümrükten çekebilir.

Poliçe (Draft)
Özellikle akreditifli işlemlerde kullanılır, ödeme vesaik ibrazında ise “sight draft”, vadeli ise “time draft” tanzim edilir.

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
CIF/CIP teslim şekillerinde kullanılır.

Certificate of Origin (Menşe Şehadetnamesi)
Malın menşeini gösterir belgedir. İhracatçı tarafından tanzim edilerek, ticaret odasına onaylatılır.

Packing List (Çeki Listesi)
Malın ambalaj ve ağırlık detaylarını gösterir belgedir.

Form-A
ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Rusya ve BDT ülkelerinde gümrük indirimi sağlayan belgedir. İhracatçı tarafından tanzim edilir, ticaret odası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından onaylanır. ATR-1/EUR-1‘den farkı ihraç gümrüğünce onaylanmamasıdır.